Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGFORMÁK JELLEGZETESSÉGEI A LEVÉLTÁRAKBAN

CHARACTERISTICS OF PUBLIC EDUCATION ACTIVITIES IN THE HUNGARIAN ARCHIVES


Fülöp Tamás

Abstract

Az elmúlt évtizedek során a magyarországi közgyűjtemények jelentős előrelépést tettek a közművelődési és művelődésszer- vezési tevékenységformák vonatkozásában is. A társadalmi igények változásával, valamint a kultúraközvetítői funkciók és módszerek átalakulásával összefüggésben a magyarországi levéltárak is új utakra indultak a közművelődés, a művelődés- szervezés területén. A digitalizáció és az online tartalmak ex- ponenciális bővülése a közművelődési tevékenységek új formá- it is életre hívta. Ma már a magyar levéltári rendszerben a köz- művelődési, művelődésszervezési és kultúraközvetítői felada- tok – módszertani szempontból is megalapozott – széles spekt- ruma megtalálható, a különböző felhasználói csoportok rendel- kezésére áll. Tanulmányomban a közlevéltárak által nyújtott közművelődési, művelődésszervezési és kultúraközvetítési for- mákat mutatom be.

Over the past decades, public collections in Hungary have done a lot to develop their public education activities. Parallel to the changes in social expectations and in the culture mediation functions, archives also launched new culture management programs. The exponential expansion of cultural digitization and online content also brought new forms of public cultural activities. Today, archives offer wide-ranging public education opportunities to the various layers of society. In my study I tried to present the forms of public education, culture education and cultural mediation provided by public archives.


Keywords

Kulcsszavak: közművelődés, művelődésszervezés, közösségszervezés, közgyűjtemények, levéltárak,

Keywords: public education, cultural organization, community organization, public collections, archives,


References

[1] Magyarország Alaptörvénye. [Online] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.322953 [Megtekintés: 2017.szeptember 22.]
[2] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. [Online]https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV [Megtekintés: 2017. szeptember 22.]
[3] 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. [Online]http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV [Megtekintés: 2017. szeptember 22.]
[4] A Magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója. [Online] http://docplayer.hu/189694-A-magyar-kozmuvelodes-szakpolitikai-koncepcioja.html [Megtekintés: 2017. szeptember 22.]
[5] 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggőszakmai követelményekről. [Online] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500027.EMM [Megtekintés:2017. szeptember 22.]
[6] Maróti Andor: Közösségi a közművelődés? In: Kulturális Szemle, 2014/1. 26-32. pp. [Online]http://www.kulturalisszemle.hu/storage/upload/Kulturalis_szemle2014__1.pdf [Megtekintés: 2017. szeptember 29.]
[7] Németh János István: A magyar közművelődés és a közösségi művelődés elmélettörténeti háttere. In: Szín –Közösségi Művelődés, 2013/1. 40.46. pp. [Online]http://epa.oszk.hu/01300/01306/00121/pdf/EPA01306_szin_2013_1_40-46.pdf [Megtekintés: 2017. szeptember29.]
[8] Fülöp Tamás – Török Ádám: Szakmai beszámoló a Magyar Nemzeti Levéltár „Kutatói szokások felmérése 2016”kérdőívének eredményeiről. In: Levéltári Közlemények – A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Közle-ményei. 87. évf. 2016. 271-296. pp.
[9] A Magyar Nemzeti Levéltár szolgáltatásai. [Online] http://mnl.gov.hu/a_leveltar_szolgaltatasai [Megtekintés: 2017.szeptember 29.]
[10] A Magyar Nemzeti Levéltár 2015. évi szakmai munkabeszámolója. Budapest, 2016. (Kézirat)
[11] Múltbanéző. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának elektronikus folyóirata. [Online]http://mnl.gov.hu/mnl/bkml/multbanezo_folyoirat [Megtekintés: 2017. október 8.]
[12] ArchivNet. A Magyar Nemzeti Levéltár elektronikus forrásközlő folyóirata. [Online] http://www.archivnet.hu/ [Meg-tekintés: 2017. október 8.]
[13] “Szakmai továbbképzés erdélyi levéltárosoknak” [Online]http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/szakmai_tovabbkepzes_erdelyi_leveltarosoknak_ [Megtekintés: 2017. október 2.]
[14] Vallás–Identitás–Történelem. Beszámoló a november 24-i levéltárpedagógiai workshopról.http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/vallas_identitas_tortenelem [Megtekintés: 2017. október 8.]
[15] [Online] http://mnl.gov.hu/mnl/ol/blogok/kerekasztal_beszelgetes [Megtekintés: 2017. október 8.]
[16] A kulturális alapellátás kiterjesztéséről döntött az Országgyűlés. [Online] http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-kulturalis-alapellatas-kiterjeszteserol-dontott-az-orszaggyules [Megtekintés: 2017. október 8.]Copyright (c) 2020 Gradus