Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

PETELEI ISTVÁN NOVELLÁI ÉS A KÁNONKÉPZÉS

CANONIZATION AND BOOKS – ISTVAN PETELEI’S SHORT STORIES IN THE 20TH CENTURY


Bárdos Dóra

Abstract

Petelei István az előző századforduló magyar irodalmának novellistája. Készülő doktori dolgozatomban könyv formában megjelent elbeszéléseivel foglalkozom. Tanulmányom a legismertebb, legtöbbet közölt Petelei-novellák kánonjának kialakulását mutatja be, kitekintéssel arra, mennyire ismerik a jelen olvasói a szerző munkásságát.

Petelei István was an original actor of the Hungarian literature at the 19th century. In my PhD dissertation I currently work on I examine his short stories released in book form. The theme of my essay is his well-knowned short stories which determine his place in the literary canon.


Keywords

Kulcsszavak: Petelei István, novella, kánon,

Keywords: Petelei István, short story, canon,


References

[1] Alexa Károly, Petelei István = Távol az Araráttól…: A magyarörmény irodalom, vál., szerk., bev. Alexa Károly, Bp.,Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2014 (Erdélyi Örmény Múzeum, 20), 405-408.
[2] Bárdos Dóra, Az ismeretlen Petelei – Egy magyar elbeszélő életrajzi legendái, GRADUS Elektronikus Folyóirat, Vol4, No 1, 2017, 65-88.
[3] Benyovszky Krisztián, Újratöltés, BUKSZ, 2003/4, 330-334.
[4] Bisztray Gyula, Petelei István = Petelei István, Lobbanás az alkonyatban: Válogatott elbeszélések és rajzok, bev.,vál., jegyz. B. Gy., Bp., Szépirodalmi, 1955, 5-38.
[5] Bisztray Gyula, Petelei István családja, Bp., Egyetemi Nyomda, Bp., 1949
[6] Boka László, Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák, Bp., Gondolat, 2012
[7] Eisemann György, Tér és nyelv, látvány és emlékezet a modern magyar novellában, Irodalomismeret, 2013/2, 5-17.
[8] Fekete Vince, Petelei István: Válogatott novellák, http://szekelykonyvtar.ro/szk28 (ul: 2017.09.13.)
[9] Galamb Zoltán, Petelei István: Búcsújárás, http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/o/cikk/2009-09-10+00%3A00%3A00/petelei-istvan-bucsujaras (ul: 2017.09.13.)
[10] Hansági Ágnes, A kánon egyszólamúsítása – A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón= Kánon és kanonizáció: Tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, Finnország,2001) kánon-szimpóziumának az anyagából, szerk. Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály, Debrecen, Csokonai,2003, 80-102.
[11] Hansági Ágnes, Klasszikus – korszak – kánon: Historizáció és temporalitástapasztalat az irodalomtudománytörténeti koncepcióiban, Bp., Akadémiai, 2003 (Philosophiae Doctores)
[12] Kálmán C. György, Mi a baj az értelmező közösségekkel? = Az értelmező közösségek elmélete, szerk. Kálmán C.György, Bp., Balassi, 2001, 36-62.
[13] Katona Zoltán, Az egykori város: Petelei István emlékezete, http://uh.ro/kulturaalter/20180-az-egykori-varos-petelei-istvan-emlekezete (ul: 2017.09.13.).
[14] Kéri József, Petelei István = Petelei István, Válogatott elbeszélések, összeáll., bev. K. J., Marosvásárhely, ÁllamiIrodalmi és Művészeti Kiadó, 1956 (Magyar klasszikusok), 5-22.Copyright (c) 2020 Gradus