Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

ANGLO-NEOLOGIZMUSOK ASSZIMILÁCIÓS FOLYAMATAI NÉMET NYELVI KONTEXTUSBAN AZ AKTÍV TURIZMUS FOGALOMKÖRÉNEK PÉLDÁIN SZEMLÉLTETVE

ASSIMILATION PROCESSES OF ANGLONEOLOGISMS IN THE GERMAN-SPEAKING CONTEXT, ILLUSTRATED BY EXAMPLES FROM THE FIELD OF ACTIVE TOURISM


Csák Éva

Abstract

A nyelvi változás, azon belül a neologizmusok keletkezése már régóta tárgya a nyelvtudományi kutatásoknak. Egy adott beszélőközösség társadalmi életében bekövetkező változások nyomán új fogalmak jelennek meg. Az új eszközök, tevékenységek, stb. nominációi mindenek előtt az angol nyelv különböző változataiból jövevényszóként kerülnek a német nyelvhasználatba. A tanulmány célja, hogy bemutasson és elemezzen néhány, az utóbbi két évtizedben a német nyelv aktív turizmussal kapcsolatos nyelvhasználati színterén létrejött új nominációt. Az elemzés részletesen kitér a kiválasztott anglo-neologizmusok szemantikai tartalmának leírására, helyesírási változataira, ezek előfordulási arányaira, esetleges szinonimáira, továbbá a német nyelvi kontextusban történő asszimilációs folyamataira.

Language change, especially the appearance of neologisms, has long been the subject of linguistic research. As a result of the changes occurring in the social life of a linguistic community, new phenomena are constantly arising. The nominations of new subjects, activities etc. usually come from a language version of English as loan words into the German language use. The aim of the study is to present and analyse some new nominations appearing in German standard language in the last two decades in the field of active tourism. The analysis details the semantic content of selected new anglo-neologisms, their spelling variants, their occurrence rates, possible synonyms, furthermore, their assimilation processes in the German language context.


Keywords

Kulcsszavak: neologizmuskutatás, jövevényszavak, anglo-neologizmusok, korpusznyelvészet, asszimilációs folyamatok,

Keywords: neologism research, loan words, anglo-neologisms, corpus linguistics, assimilation processes,


References

[1] Donalies, Elke (1992): Hippes Hopping und Toughe Trendies. Über „(neu)modische”, noch nicht kodifizierteAnglizismen in deutschsprachigen Female-Yuppie-Zeitschriften. In: Deutsche Sprache. Jg. 20. 2. 97-110.
[2] Herberg, Dieter (1988): Neologismen – lexikologisch und lexikographisch betrachtet. In: Sprachpflege. Jg.37.8.109-112.
[3] Herberg, Dieter (2001): Neologismen der Neunzigerjahre. In: Gerhard Stickel (Hrsg.) Neues und Fremdes im
[4] deutschen Wortschatz. Jahrbuch 2000 des Instituts für Deutsche Sprache. Berlin. S. 89-104.
[5] Herberg, Dieter (2002): Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung undBeschreibung. In: Deutsch als Fremdsprache. 4. 195-200.
[6] Herberg, Dieter / Kinne, Michael / Steffens, Doris (2004): Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im
[7] Deutschen. Unter Mitarbeit von Elke Tellenbach und Doris al-Wadi. XXXIX/394 S. Berlin/New York. de Gruyter.(Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 11).
[8] Knipf-Komlósi Erzsébet / Rada Roberta / Bernáth Csilla (szerk.) (2006): Aspekte des deutschen Wortschatzes,
[9] Ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil. Bölcsész Konzorcium. ELTE. Budapest.
[10] Minya Károly (2003): Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a
[11] rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Tinta könyvkiadó. Budapest.
[12] N. Csák Éva (2010): Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben. Német – magyar, német – orosz egybevetés.PhD-értekezés. Veszprém, Pannon Egyetem.
[13] Schlick Wolfgang (1984/1985): „Diese verflixte englische Geschlechtslosigkeit!” Zur deutschen Genuszuweisungbei neueren Lehnsubstantiven aus dem Englischen. In: Muttersprache. 3-4. 193-221.
[14] Steffens, Doris (2001): Muss man sich das Wort Samenraub merken? Zu einigen neuen Wörtern des Jahres2001.In: Sprachreport. 4. 2-5.
[15] Steffens, Doris (2003): Nicht nur Anglizismen. In: Sprachreport. 4. 2-9.
[16] Steffens, Doris (2005): Vom Print- zum Internetwörterbuch. Das Projekt Neologismen. In: Sprachreport. 3. 10-11.
[17] Steffens, Doris (2006): Klicken, bis der Arzt kommt. In: Deutschunterricht 1. 28-36.
[18] Steffens, Doris / al-Wadi, Doris (2013): Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 2001–2010. 2 Bände,
[19] LVII/577 S. Mannheim, Institut für Deutsche Sprache.Források
[20] Duden Online-Wörterbuchhttp://www.duden.de/woerterbuch
[21] Online-Wortschatz-Informationsystem-Deutsch, Mannheimhttp://www.owid.de/service/stichwortlisten/neo_00http://www.owid.de/service/stichwortlisten/neo_10Copyright (c) 2020 Gradus