Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

A REKLÁMOZÁS MINT TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ

ADVERTISING AS A SOCIAL COMMUNICATION


Molnár Edina

Abstract

A reklámozásra hagyományosan kommunikációs folyamatként tekintünk. A kommunikáció participációs felfogása azonban a vizsgált jelenséget nem folyamatként, hanem állapotként definiálja. A tanulmány – a reklámozás folyamatának és a reklámpszichológia eredményeinek bemutatása után – a reklámozást, illetve tágabb értelemben a vizuális kommunikációt a participáció jelenségével és jellegzetességeivel magyarázza.

The advertising has traditionally been considered as a process of communication. However, the conception of participation of communication defines the examined phenomenon not as a process but as a state. The study – after the presentation of advertising process and the results of advertising psychology – explains the advertising and in a broad sense the visual communication of the phenomenon and the characteristics of participation.


Keywords

Kulcsszavak: reklámozás, reklámpszichológia, vizuális kommunikáció, participációs elmélet,

Keywords: advertising, advertising psychology, visual communication, conception of participation,


References

[1] Nyíri Kristóf: Bevezetés: Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez. In Nyíri Kristóf, Szécsi Gábor(szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. Budapest, 1998, Áron, 7-17. p.
[2] Cadet, A., Cathelat, B.: A reklám és a közönség kommunikációja, In Földi Katalin, Szakács Ferenc (szerk.):Reklámpszichológia. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1974, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 343-357. p.
[3] Tartsay Vilmos: „Pénzt vagy életet!” A fogyasztó a reklám markában. Teszt, 1993. 10. sz. 52-58. p.
[4] Móricz Éva: Reklámpszichológia. Budapest, 2004, Aula Kiadó Kft.
[5] Cialdini, Robert B.: Hatás – A befolyásolás pszichológiája. Budapest, 2009, HVG könyvek
[6] Hofmeister Tóth Ágnes, Malota Erzsébet: Női/férfi szerepek ábrázolása a reklámokban. Marketing ésmenedzsment, 1999. 2. sz. 53-58. p.
[7] Pratkanis, Anthony R., Aronson, Elliot: A rábeszélőgép. Budapest, 2012, Ab Ovo
[8] Sződy Judit: A meggyőzés művészete. Teszt, 1998. 6. sz. 60-61. p.
[9] Aronson, Elliot: A társas lény. Budapest, 2008, Akadémiai Kiadó Zrt.
[10] Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Budapest, 1994, Scientia Humana
[11] Henry, H.: Mi a motívumkutatás? In Földi Katalin, Szakács Ferenc (szerk.): Reklámpszichológia. Válogatotttanulmányok. Budapest, 1974, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 131-145. p.
[12] Berth, R.: Az emberi szükségletek befolyásolása a reklámtevékenységgel. In Földi Katalin, Szakács Ferenc(szerk.): Reklámpszichológia. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1974, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 149-198. p.
[13] Móricz Éva: Lélektani plusz avagy póthaszon a reklámban. In Marketing, 1992. 4. sz. 178-182. p.
[14] Földi Katalin: A reklám lélektana. Budapest, 1977, Közgazdasági és Jogi Kiadó
[15] Cooke, B.: Kell-e mérni a reklám hatékonyságát? In Földi Katalin, Szakács Ferenc (szerk.): Reklámpszichológia.Válogatott tanulmányok. Budapest, 1974, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 285-295. p.
[16] Horányi Özséb: A kommunikációról. In: Béres István, Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció, Budapest,2001, Osiris, 22-34. p.
[17] Horányi Özséb: A személyközi kommunikációról. In Béres István, Horányi Özséb (szerk.): Társadalmikommunikáció, Budapest, 2001, Osiris, 57-85. p.Copyright (c) 2021 Gradus