Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

AZ ÓVODAI ELBESZÉLÉS MŰFAJHASZNÁLATÁNAK KUTATÁSA

THE RESEARCH OF THE GENRE USAGE OF THE PRE- SCHOOL NARRATIVE


Szórád Frida

Abstract

A tudományos kutatás témája az óvodai irodalmi értékű elbeszélés használata az óvodai anyanyelvi nevelésben. Kutatási célként jelent még e feledésbe merült irodalmi műfaj szakirodalmi és módszertani vizsgálata. Válaszok keresése zajlott azon kérdésekre, hogy a jelenlegi irodalmi nevelésben miért kevésbé ismert és alkalmazott műfaj az elbeszélés más óvodai gyermekirodalmi műfajokhoz képest, illetve melyek a legmegfelelőbb pedagógiai szituációk az óvodai mindennapok során annak alkalmazásához, és milyen különbségek észlelhetők egy óvodai elbeszélés tevékenység és más műfajok bemutatásakor a Verselés, mesélés kezdeményezés során. A kérdőíves kutatásban résztvevő óvodapedagógusok tevékenységközpontú laborkutatással továbbsegítették a kutatási problémakör vizsgálatát. A cikk részletesen bemutatja a kutatási mintát, az elért eredményeket és a következtetéseket.

The topic of the scientific research is the use of preschool literary narrative in native preschool education. The aim of the research is the literary and methodological analysis of this long- forgotten literary genre. I wanted to find the answers to the questions why narrative is a less known and less applied genre in the current literary education compared to other preschool children's literature genres, what the most appropriate pedagogical situations are in the daily life of a kindergarten to apply them and what differences can be detected during nursery tale activities and the introduction of other genres, the initiative of poetry or storytelling. The kindergarten teachers participating in the survey also contributed to the analysis of the research problem with their action-orientated lab research. The article presents the research sample , the results obtained and the conclusions in great details.


Keywords

Kulcsszavak: Gyermekirodalom, Óvodai irodalmi nevelés, Irodalmi elbeszélés, Valóságábrázolás,

Keywords: Children’s literature, Pre-school literary education, Literary narrative, Depicting reality,


References

[1] Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak, Móra Könyvkiadó, 2002, 33. p.
[2] Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok.URL:http://mesemorzsa.blogspot.hu/2014_08_13_archive.html
[3] Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában - szakmódszertani kérdések, OKKER Kiadó,Budapest, 2004
[4] Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában- Óvodapedagógusok, tanítók és szülők könyve ahárom-hétévesek fejlesztéséhez, OKKER Kiadó,Budapest, 2000, 238. p.
[5] Bárdos József - Galuska László Pál: Jegyzet a gyermekirodalom kurzushoz, A gyermekirodalom fogalma, Azeurópai népmese,Kecskemét, 2007
[6] Kádár Annamária: Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban,Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2013
[7] Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában - szakmódszertani kérdések, OKKER Kiadó,Budapest, 2004, 68. p.
[8] Várhegyi Józsefné: Az irodalmi foglalkozások szerepe az óvodai esztétikai nevelésben,Szakdolgozat az anyanyelv módszertan témából, Sopron, 1970. április, pp. 26-27.URL: http://mek.oszk.hu/11500/11568/11568.pdf
[9] Lendvai Lászlóné (szerk.): Óvodai nevelés országos alapprogramja, MÓD-SZER-TÁR,Budapest, 2013
[10] Bábosik István: A pedagógiai kísérlet. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe.TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 számú projekt, Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011, pp. 71-76.URL:file:///E:/saj%C3%A1t%20%C3%BCgyek%20mappa/FEKETE%20PENDR%C3%81JV%20ANYAGOK/doktori%20iskola/az%20anyag%20nem%20v%C3%A9sz%20el/szakirodalmi%20gy%C5%B1jt%C3%A9s/kutat%C3%A1sm%C3%B3dszertan/Falus%20Iv%C3%A1n_bevezet%C3%A9s%20a%20pedagogiai%20kutat%C3%A1s%20m%C3%B3dszereibe.pdf
[11] Mérei Ferenc- V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Kettős tudat, Gondolat, Budapest, 1993, pp. 239-254.
[12] Kádár Annamária: Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban,Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2013, pp. 45-46.Copyright (c) 2021 Gradus