Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JOGÁLLÁSA

LEGAL STATUS OF THE SUPERVISORY BOARDS IN THE BUSINESS COMPANIES


dr. Horváth László

Abstract

Jelen dolgozat célja, hogy a felügyelőbizottság tevékenységét, mint a gazdasági társaságok ellenőrzésének egyik lehetséges eszközét bemutassa.

This article aims to show the surveillance activities of the supervisory board as one of the available tools to companies control.


Keywords

Kulcsszavak: társasági jog, cégjog, felügyelőbizottság, felelős társaságirányítás,

Keywords: company law, corporate law, supervisory board, corporate governance,


References

[1] Csehi Zoltán: A jogi személyek szabályozása az új magyar Polgári Törvénykönyv tervezeteiben – egy kísérleteddigi története, Polgári Jogi Kodifikáció, 2008/5-6.; 4-13.
[2] A folyamat már gyakorlatilag az egyesülési jogra irányadó új joganyag 2011-es elfogadásával megkezdődött.
[3] Kisfaludi András: A társasági jog helye a jogrendszerben, Polgári Jogi Kodifikáció, 2000/3.; 3-12. old.
[4] A szövetkezeti rendszerfejlesztéssel és működéssel összefüggő szabályokról szóló törvény tervezetének 5. § (4)bek. és 49. § e) pontja szerint
[5] Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.ban, HVG-Orac, 2013., 161. old.
[6] A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szvt.) 7. §
[7] A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 38. §
[8] Zsohár András: A szövetkezeti törvénytervezet magyarázata a Ptk.. jogi személyekre vonatkozó részében;Gazdaság és Jog, 2011/9. 3-6. old.
[9] Szvt. 46. § (2)
[10] Bartus Pál – Dr. Fekete József: Szembenézés a hazai szövetkezés mai állapotával; Szövetkezés, 2012/1-2. szám,80. old.
[11] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 11. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napjától kezdődően törvényességiellenőrzést lát el az ügyészség a törvény hatálya alá tartozó szervezetek felett.
[12] A hegyközség felett a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 51. § (1) bekezdése alapján aVidékfejlesztési Miniszter – a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinekkijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a megyei kormányhivatalföldművelésügyi igazgatósága útján törvényességi felügyeletet gyakorol.
[13] Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi és váltójog tankönyve, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1938.
[14] Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban, HVG-Orac, 40. oldal
[15] Sárközy: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban, 116. old.
[16] Nochta Tibor: Társasági jog, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2011., 150. old.
[17] Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate governance), HVG-Orac, Budapest, 2011., 264. old.
[18] Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok vezetési rendszeréről, Gazdaság és Jog, 2010/7-8, 3-10. old.
[19] Kecskés: Felelős társaságirányítás, 265. old.
[20] Halász Vendel – Kecskés András: Társaságok a tőzsdén, HVG-Orac, Budapest, 2011., 299. old.
[21] Török Tamás: A gazdasági társaság és a vezető tisztségviselő közötti jogviszony, Gazdaság és Jog, 2001/4; 3-9.old.
[22] Ptk. 3:119. §
[23] Ptk. 3:290. § (1) bek.
[24] Ptk. 3:290. § (3) bek.
[25] Ptk. 3:349. § (1) bek.
[26] Gt. 33. § (2) bek.
[27] Petrik Ferenc (sorozatszerk.) - Sárközy Tamás (szerk.): A Jogi Személy – Az új Ptk. magyarázata II/VI. Kötet, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013., 62. old.
[28] Ptk. 3:22. § (4) és (5) bekezdései
[29] Ptk. 3:26. § (2) bek.
[30] Kecskés: Felelős társaságirányítás, 279. old.
[31] BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai 2. 4.1. pont,https://client.bet.hu/topmenu/kibocsatok/tarsasagiranyitas/felelos_tars_ir.html?pagenum=2 , letöltés ideje: 2016.08. 29.
[32] MNV Zrt. Ajánlások az állami tulajdonú vállalatok számára, 154. pont;http://www.mnvzrt.hu/eljarasidokumentumok/ajanlas_az_allami_tulajdonu_tarsasgok_szamara/ajanlas_allami_tulajdonu_tarsasgok_szamara.html , letöltés ideje: 2016. 08. 28.
[33] MNV Zrt. Ajánlások az állami tulajdonú vállalatok számára, 155. pont.
[34] Sárközy Tamás: Húsz éves a gazdasági társaságok szabályozása, Gazdaság és Jog, 2009/1., 3-9. old.
[35] Kecskés András: A tőzsdei társaságok tulajdonosi szerkezete az Európai Unióban és az Egyesült Államokban,Európai Jog, 2011/6.; 3-15. old.
[36] BH2012.226.
[37] Gadó Gábor: Kógens-e a diszpozitív? Céghírnök, 2013/9. 3-5.old.
[38] BH1996. 549.
[39] BH2002. 367.
[40] Ptk. 3:26. § (3) bek. első fordulata
[41] Ptk. 3:26. § (3) bek. második fordulata
[42] BÉT FTA 2. 4. 2. pontja
[43] BÉT FTA 2. 5. 1. pontja
[44] Ptk. 3:27. § (3) bek.
[45] Az új Ptk. Magyarázata, 62. old.
[46] Ptk. 3:27. § (1) bek.
[47] Ptk. 3:27. § (2) bek.
[48] Legf. Bír. Gfv. X. 30.329/2007.
[49] Török Tamás: Felelősség a társasági jogban, HVG-Orac, Budapest, 2007., 346. old.
[50] Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (2)bek.
[51] Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2005., 192. old.
[52] A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 34. §
[53] pl. Gt. 221. § (2) bekezdése szerint részvénytársaságnál osztalékelőleg kifizetésére vonatkozó igazgatóságihatározathoz
[54] Nochta Tibor: A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján,Gazdaság és Jog, 2013/6., 3-8. old.
[55] Fónagy Sándor: A társaság jogi személyiségével visszaélő tulajdonos, illetve a vezető tisztségviselőkárfelelőssége, Gazdaság és Jog; 2010/9-10; 9-16. old.
[56] Cúria C. 1908. november 17. 421/908., Idézi: Fónagy: id. mű. 9. old.
[57] 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 36. § (4) bek.
[58] Nochta: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban, 193. old.
[59] Nochta: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban, 194. old.
[60] Ptk. 3:28. §
[61] Bodzási Balázs: A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezetőtisztségviselőkre; Gazdaság és jog, 2013/6. 8-14. old.
[62] Ptk. 3:123. § (2) bek. második fordulata
[63] Ptk. 3:121. § (3) bek.
[64] Ptk. 3:121. § (4) bek.
[65] Török Tamás: A gazdasági társaság és a felügyelő bizottság közötti jogviszony, Gazdaság és Jog, 2001/9., 10-15.old.
[66] Török Tamás: Felelősség a társasági jogban, 349. old.
[67] Sárközy Tamás: Jogi felelősség a gazdaságban, Gazdaság és Jog, 2008/7-8, 3-9. old.
[68] Ptk. 3:92. § (2) bekezdésének c) szerint társasági jogvitának minősül a gazdasági társaság és a vezetőtisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag közötti, a vezető tisztségviselői vagy a felügyelőbizottsági tagságijogviszonyból eredő jogvita; míg a ptk. 3:330. § (2) bekezdésének c) pontja szerint szövetkezetek esetébenszövetkezeti jogvitának minősül a szövetkezet és a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag közötti, avezető tisztségviselői vagy a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyból eredő jogvita.
[69] Pp. 23. § (1) bek. ed) pontja
[70] Pp. 23. § (1) bek. ef) pontja
[71] Pp. 23. § (1) bek. ec) pontja
[72] Kecskés László – Lukács Józsefné: Választottbírók könyve; HVG-Orac, 2012, 179. oldal
[73] A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 17. § (3) bek.
[74] A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 32. § (2) bek.
[75] Török: Felelősség a társasági jogban, 42. old.
[76] EH.2001.555.
[77] A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának a bírósági eljárást megindító keresetlevél vagy kérelemkésedelmes benyújtásáról szóló 4/2003. számú polgári jogegységi határozata
[78] Balásházy Mária: A felmentvény jogi természete a hatályos társasági törvényben; Gazdaság és Jog, 2010/11., 3-4.old.
[79] Ptk. 3:117. § (2) bek.Copyright (c) 2020 Gradus