Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓ SZAKOS ELSŐÉVESEK PEDAGÓGUS PÉLDAKÉPEI A TÁRSADALMILAG ELVÁRT SZEMÉLYISÉGJEGYEK TÜKRÉBEN

COMPARING THE OFFICIAL CRITERIONS OF ‘GOOD TEACHER’ WITH FRESHMEN’S MODELS


Hercz Mária, Takács Nikolett

Abstract

Kutatásunk része a PAE Pedagógiai Kutatóműhelye longitudinális, pályaszocializációt támogató vizsgálatának és fejlesztő programjának. A hallgatók bejövő nézeteinek feltárása alapjául szolgál gondolkodásuk átalakíthatóságának, a képzés hatékonyságának növeléséhez. A szerzők célja annak bemutatása, hogy milyen a pedagógusképzésbe kerülő elsőévesek pedagógusképe a társadalmilag, jogszabályilag elvárttal való összehasonlításban (az életpálya modell kompetenciaterületeinek tükrében). Kvalitatív kutatási stratégiát alkalmazva narratíva-elemzést végeztek két első évfolyam óvó- és tanító szakos hallgatói (N=194) tematikus reflektív naplói felhasználásával. Az eredmények rámutatnak azokra a feladatokra, amelyek a képzésre hárulnak a hallgatók gondolkodásának formálásában.

The research presented in this study is part of the longitudinal investigation of the PAE Research Workshop, which focuses to the career socialization and it’s development. The revealing of the student’s incoming views is a basis for the adaptibility of their thinking and the increasing of their trainging’s effectiveness. The authors aim to show, how the educator picture of the students entering the training looks like in a comparison with the socially and legislative expectations (int he mirror of the career model’s competence areas). The authors used qualitative metodology using narrative analysis between kindergarten teacher students and grade school teacher students. (N=194). Fort he analysis, they were using the reflective diaries of the students. The results are showing the tasks of the training in the forming of the students’ thinking.


Keywords

Kulcsszavak: pedagógusképzés, pályaszocializáció, belépő nézetek, narratíva elemzés, pedagógus ideál,

Keywords: teacher training, career socialization, incoming beliefs, narrative analysis, ideal teacher,


References

[1] Koltói Lilla (2015): A pedagógusképzés hozzáadott értéke a hallgatói kompetenciák tükrében. In: PusztaiGabriella – Kovács Klára (szerk.) Ki eredményes a felsőoktatásban? Felsőoktatás és Társadalom 1. Nagyvárad– Budapest: Partium Könyvkiadó, Presonal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó. 204 – 214.
[2] Hercz Mária, Koltói Lilla (2015): Exploration and measurement of student teachers' views of professionals andprofessional self-concepts. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.): PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. PedagógiaiÉrtékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók = [Program; Abstracts]. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2015. p. 148.
[3] Bullough, R.V., J.r. (1997): Practicing theory and theorizing practice in teacher education. In J. Loughran & T.Russell (Eds.). Teaching about teaching: Purpose, passion and pedagogy in teacher education, pp. 13-31.London & Washington, DC: The Falmer Press
[4] Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.26.o.
[5] Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépő hallgatók nézeteinek feltárási lehetőségei. Pedagógusképzés,2005/3. 23-43.
[6] Hercz Mária (2005): Pedagógusok szakember- és gyermekképe. Magyar Pedagógia, 2. 153-184. o.
[7] Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Bp.
[8] Hercz Mária (2007): A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről. PhDértekezés, Szeged. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/578/1/Hercz_Maria_PhD_disszertacio.pdf Megtekintve: 2016.szeptember 15.
[9] Dudás Margit (2000): A pályaszocializáció segítségének lehetőségei a tanárképzés kezdeti szakaszán.Pedagógusképzés. 1-2. p. 84-99.
[10] Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek. Neveléstudomány: Oktatás kutatásinnováció 4: pp. 39-57. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2015/nevelestudomany_2015_4_38-56.pdfMegtekintés: 2016. szeptember 2.
[11] Hercz Mária (2016): Narratívák, mint a pedagógusjelöltek szakmai szocializációjának indikátorai. ReményiAndrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.): Irányok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. TintaKönyvkiadó, Budapest
[12] Dávi5d Mária (2011): A tanári pályaalkalmasság megítélésének szakmai koncepciója. In Dávid Mária (szerk.)(2011): A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei. Eszerházy Károly Főiskola, Eger.14- 15.o.
[13] Nóbik. A.(2003): Teachers’ conceptions of children: a theoretical framework. In: Lehoczky László, Kalmár László(szerk.): 4th International Conference of PhD Students: University of Miskolc, Hungary. Konferencia helye, ideje:Miskolc, Magyarország, 2003.08.11-2003.08.17. Miskolc: Miskolci Egyetem, pp. 353-358
[14] Golnhofer Erzsébet (2001): Pedagógusok nézete a gyermekről, diákokról. In: Golnhofer Erszébet és NahalkaIstván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 84–113.
[15] Golnhofer Erzsébet (2003): Tanulóképek és iskolaelméletek. Iskolakultúra, 13. 5. sz. 102–106.
[16] Szabolcs Éva (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásáról. Új Pedagógiai Közlemények, ELTE,Budapest
[17] Kéri Katalin (1998): A felnőttek nagyított gyermekek? Neveléstörténeti szemléletváltás és gyerekkortörténetikutatások. Pedagógusképzés, Budapest. 118-125. o.
[18] Pukánszky Béla (2003, szerk.): Két évszázad gyermekei. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.
[19] Géczi János (2006): A szocialista gyermekfelfogáa a túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiaimegjelenítése. Magyar Pedagógia 106. 2.sz. 147-168
[20] Takács Nikolett (2015): A „jó pedagógussá” válás kezdetén. Utak a kezdő pedagógusok énhatékonyságánakmegismerésére, fejlesztésére. Kézirat. XXXII. OTDK, Sárospatak
[21] Takács Nikolett (2016): A pedagógus szakmai önreflexiójának szerepe énhatékonyságának alakulásában. ÚjPedagógiai Szemle. 66. évf. 5-6. sz. p.71-76.
[22] Sántha Kálmán (2007): A hatékonyság kulcsa: reflektivitás. In: Bábosik István, Torgyik Judit (szerk.):Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 291-298. o.
[23] Sallai Éva (1994): A pedagógusmesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel apedagógusszemélyiség alakulására. Bölcsészdoktori disszertáció. ELTE, Budapest
[24] Kotschy Beáta (szerk., 2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eszterházi KárolyFőiskola, Eger
[25] 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR Megtekintés: 2016. augusztus 23.
[26] 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. paragrafusa, mely a249/2015 (IX.8) korm. rendelet 4. paragrafusaként éltovább http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR.
[27] 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet. a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési éskimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakokképzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról.http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600018.EMM×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
[28] Zétényi Ágnes (1997): A hatékony tanár. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiaijelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 284-293.
[29] Szitó Imre és Katona Nóra (2004): A tanári tekintély a szociálpszichológia nézőpontjából. Mester és tanítvány 4.36-49.
[30] Mikonya György (2015): A tanítóképzés megújítása - a nemzet katalizátora modell. In: Tóth Zoltán (szerk.) Újkutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés – Gyakorlat és tudomány. 257-266.
[31] Corbin, J. , Strauss, A. (2015): The Basic of Qualitative Research. Techniques and Procedures for DevelopingGrounded Theory. Fourth Edition. SAGE Publications Inc., London
[32] Goleman, D. (2008): Társas intelligencia. Az emberi kapcsolatok új tudománya. Nyitott Könyvműhely, Budapest.436.o.Copyright (c) 2020 Gradus