Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK BÍRÓI FELÜGYELETE

JUDICIAL SUPERVISION OF THE COMPANIES


Horváth László

Abstract

Jelen dolgozat célja, hogy a cégbíróság törvényességi felügyeletét, mint a gazdasági társaságok külső ellenőrzésének egyik lehetséges eszközét bemutassa.

This article aims to show the surveillance activities of court as one of the available tools to companies outside control.


Keywords

Kulcsszavak: felelős társaságirányítás, társasági jog, cégjog,

Keywords: corporate governance, corporate law, company law,


References

[1] Kuncz Ödön: A magyar kereskedelmi és váltójog tankönyve, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1938.
[2] 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evt.) 20. §
[3] Gál Judit: Újdonságok az egyéni cégek szabályozásában, Gazdaság és Jog XVIII. évfolyam, 11. szám, 2010.november, 7-14. old.
[4] A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2005. (V.9.) számú ajánlása az egyéni cég jogalanyiságáról
[5] 30/1994. (V. 20.) AB határozat
[6] Kecskés András: Az Enron botrány és az üzleti jog rohadt almái, Magyar Jog, 2008:6.; 429. old.
[7] Gazdasági bűnözés: az üzleti életet fenyegető globális veszély – 2014. évi felmérés a globális és magyargazdasági bűnözésről, PricewaterouseCoopers, 2014., 15. old.http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/globalis_gazdasagi_bunozes_felmeres/assets/Globalis_gazdasagi_bunozes_2014_magyar_riport.pdf (hozzáférés dátuma: 2016. március 26.)
[8] Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate governance), HVG-Orac, Budapest, 2011., 264. old.
[9] Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok vezetési rendszeréről, Gazdaság és Jog, 2010/7-8, 3-10. old.
[10] Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban, HVG-Orac, 2013., 116. old.
[11] Nochta Tibor: Társasági jog, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2011., 150. old.
[12] Papp Tekla (szerk.) - Farkas Csaba – Jenovai Petra – Nótári Tamás: Társasági jog, Lectum, Szeged, 2009.
[13] Horváth László: A gazdasági társaságok kockázatkezelési szabályairól, Gazdaság és Jog, 2015/2. szám 19-22.old.
[14] Tamásné Dr. Nagy Erzsébet (szerk.:Dr. Petrik Ferenc): A cégjog, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. 61.oldal
[15] Horváth László: Cégeljárás a kereskedelmi törvény hatálya alatt II., Céghírnök 2015:(6) pp. 9-12. (2015)
[16] -
[17] Németh János – Kis Daisy (szerk.): A cégekkel kapcsolatos nemperes eljárások magyarázata, KJK-Kerszöv2004.BH 2002. 323.
[18] Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cgt. 03-09/001300/2.
[19] 552/D/2009. AB határozat
[20] 2218/B/1991. AB határozat
[21] 467/B/1997. AB határozat
[22] 935/B/1997. AB határozat
[23] 51/2009 (IV. 28.) AB határozat
[24] Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.291/2009.
[25] Pintérné Dr. Hunyadi Orsolya: Az ügyészi törvényességi felügyelet a köztudatban – 1. rész, In: Ügyészek Lapja,2006/1., 5-15. old.
[26] A bírósági ügyforgalom 2015. évi adatai; Országos Bírósági Hivatal,http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/kiadvany.2015.ev_ertekkel_tvi_vh-val.xls#overlay-context=kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/ugyforgalmi-adatok (hozzáférés dátuma: 2016. március 26.)Copyright (c) 2020 Gradus