Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

Önjavítási stratégiák tizenévesek spontán beszédében


Laczkó Mária

Abstract

A kutatás célja, hogy választ adjon arra kérdésre, hogy milyen megakadásokat és milyen gyorsan képesek javítani középiskolás tanulások spontán beszédükben és ez a javítási stratégia mennyiben különbözik a felnőttekétől és a gyerekekétől.

In our research we analysed the self corrections and their time of different types of slips of the tongue occurring in teenagers’spontaneous speech in order to discuss whether their strategiecould be different from adults’ or younger children’s.


Keywords

Kulcsszavak: diszharmonikus, jelenségekönkorrekciók, bizonytalanságok, hibák, szerkesztési szakasz,

Keywords: disharmonic features, self corrections, uncertainity, mistakes, editing phase,


References

[1] Bóna Judit – Neuberger Tilda 2012. A spontán beszéd önellenőrzés folyamatainak életkorspecifikus sajátosságai.Magyar Nyelv 108/4. 426-440.
[2] Clark, Herbert H.–Wasow, Thomas 1998. Repeating words in spontaneous speech. Cognitive Psychology 37: 201–42.
[3] Dell Gary S. 1986. A spreading activation theory of retrieval in sentence production. Psychological Review 93. 283- 321.
[4] Donald Hindle 1983. Deterministic parsling of syntactic non-fluences. In: Proceedings isn the 21st Annual meeting. pp.123-128.Cambridge MA. Association for Computational Linguistics.
[5] Gilquin Gaëtanelle – De Cock, Sylvie (eds): 2013. Errors and disfluences in spontaneous corpora.John Benjamins,Amsterdam.
[6] Gósy Mária 2002. A megakadásjelenségek eredete a beszédprodukció tervezési folyamatában. Magyar Nyelvőr 124:192–204.
[7] Gósy Mária 2003. A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései. MagyarNyelvőr 127/3. 257–277.
[8] Gósy Mária 2009. Önjavítási stratégiák a beszédben gyermekeknél és felnőtteknél. In.: Bárdosi Vilmos szerk. Quo vadisphilológia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Tinta Kiadó. Budapest. 141-150.
[9] Gyarmathy Dorottya 2009. A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások. Beszédkutatás 2009.196–216.
[10] Gyarmathy Dorottya – Gósy Mária – Horváth Viktória 2009. A rejtett és a felszíni önmonitorozás temporális jellemzői.
[10] Keszler Borbála – Tátrai Szilárd szerk. Diskurzus a grammatikában –grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek anyelvészet tanulmányozásához. 88. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 46-55.
[12] Gyarmathy Dorottya –Gósy Mária–Horváth Viktória–Neuberger Tilda–Beke András. 2015a. A szerkesztési szakaszoksajátosságai újraindításkor és téves kezdéskor. In: Gósy Mária szerk. Diszharmonikus jelenségek a beszédben. MTANyelvtudományi Intézete. Budapest.
[13] Gyarmathy Dorottya – Neuberger Tilda–Auszmann Anita 2015b.Horváth Viktória 2014a. Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. Magyar Nyelvőr.138.1.68-83.
[14] Horváth Viktória 2014b. Hezitációs jelenségek a spontán beszédben. Eötvös Kiadó. Budapest.Huszár Ágnes 2005. A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. Segédkönyvek a nyelvészettanulmányozásához XI. Tinta kiadó, Budapest.
[15] Elizabeth R. Blackmer- Janet L. Mitton 1991.Theories of monitoring and the timing of repairs in spontaneous speech.Cognition 39:173-194.
[16] Laczkó Mária 2015a. A beszéd digitális korunkban pedagógus hallgatók értékítéleteinek tükrében. Iskolakultúra. 25.2015/12. 98-109
[17] Laczkó Mária 2006. A beszédprodukció és a szövegértés összefüggései az anyanyelvben és az idegen nyelvben.Magyartanítás . 13-21.
[18] Laczkó Mária 2011. A beszéd és az olvasás az anyanyelvben és az idegen nyelvben. Genianet Kiadó. Pécs, 198.pp
[19] Laczkó Mária 2014. A mentális lexikon a tinédzserek anyanyelv és idegennyelv elsajátítási folyamatában aszóasszociációk tükrében. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/index.php?issue=26.
[20] Laczkó Mária 2005. Beszédprodukció és szövegértés anyanyelven és idegen nyelven. (Kézirat, PhD disszertáció)
[20] Laczkó Mária 2015b. Középiskolai tanulók nyelvhasználata jegyzeteik tükrében (megjelenőben a Generációk nyelvekonferencia kötetében)
[22] Laczkó Mária 2009. Középiskolai tanulók spontán beszédének temporális jellegzetességei. Magyar Nyelvőr. 133. 4. 447-467.
[23] Laczkó Mária 2010. Megakadások a spontán és a szónoki beszédben. Beszédkutatás. (Szerk. Gósy M.) 184-198.
[24] Levelt, Willem. J.M. 1989. Speaking. From Intention to Articulation. A Bradford Book. Cambridge. Mass .
[25] Levelt, Willem. J.M. – Anne Cutler 1983. Prosodic markings in speech repairs.Journal of Semantics 2:205-217.
[26] Liss, Janet M. 1998. Error-revision in the spontaneous speech of apraxic speakers. Brain and language 62: 342-360.
[27] Motley, Michael T. 1985. Nyelvbotlások. Tudomány. 1985/3. 88-93.
[28] Neuberger Tilda 2011. Gyermekek spontán beszédének szerkesztettsége és folyamatossága. Beszédkutatás 2011. 83–95.
[29] Neuberger Tilda 2014. A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. Eötvös Kiadó 2014.
[30] O’Shaughnessy, Douglas 1992. Analysis of false start sin spontaneous speech. In. Proceedings of the InternationalConference on Spoken Language Processing . pp. 931-934.Banf. October. ICSLP.
[31] Postma, Albert – Kolk, Herman – Povel, Dirk-Jan 1990. On the relation among speech errors, disfluencies and self-repairs. Language and Speech 33: 19–29.
[32] Shriberg, Elizabeth– Bear, John –Dowding, John 1992. Automatic detection and correction of repairs in human-computerdialog. In. Proceedings of the Speech and Natural Language. Workshop, pages 419-424. Harriman NY. DARPA MorganKauffmann
[33] Shriberg, Elizabeth 2001. To „errrr” is human: ecology and acoustic of speech disfluencies. Journal of the InternationalPhonetic Association. 31: 153–69.
[34] Stemberger, Joseph P. 1989. Speech errors in early child language production. Journal of Memory and Language 28:164–88.Copyright (c) 2020 Gradus