Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A MAGYAR NYELV TÖBBKÖZPONTÚSÁGA

THE PLURICENTRISMUS OF THE HUNGARIAN LANGUAGE


Kozmács István

Abstract

A magyar nyelv többközpontúságáról lezajlott vita után sem elfogadott még a tény: a magyar többközpontú nyelv. A nyelv stabilitását értékként kezelve a cél kimondatlanul is az, hogy a nyelvi norma egyközpontúsága a kodifikáció által a nyelv állandóságát szolgálja. Egy nyelv változása, változataiban való léte azonban, amennyiben a nyelvet beszélők használják, szociolingvisztikai axióma.

Even after the discussion about pluricentricity of the Hungarian language it is not an accepted fact that the Hungarian is a multi- concentric language. When the language stability is treated as a value, the unsaid aim is the following fact: to serve language stability by the codification of a monocentric language norm. However, changes in a language, its existence in language variants – in case there are language users, speakers – is a sociolingustic axiom.


Keywords

Kulcsszavak: magyar nyelv, többközpontúság, nyelvi korpusz,

Keywords: Hungarian language, pluricentricity, language corpora,


References

[1] Benkő Lóránd: Több központú-e a magyar nyelv? In: Kontra Miklós–Saly Noémi (szerk.) Nyelvmentés vagynyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris, Budapest. 1998: 345–356.http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11089.pdf. [2016. január 15.] Eredeti megjelenés: Magyar Tudomány,1996, 3. 310–318.
[2] Bilász Boglárka: A standard nyelvváltozat és nyelvi ideológiák kétnyelvű környezetben. In: Kozmács István–VančoIldikó (szerk.) Standard – nem standard. Változatok egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia– Nyitra. 2014. szeptember 18–21. – előadásaiból 1. 2016, Nyitra. 126–136.
[3] Fábián Pál: A kisebbségi kérdés irodalmából. Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Magyar Tudomány, 1999, 5.http://epa.oszk.hu/00700/00775/00005/1999_05_16d.html [2016. január 15.]
[4] Fenyvesi Anna: Magyar diglosszia Szlovákiában. In: Kontra Miklós–Saly Noémi (szerk.) nyelvmentés vagynyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris, Budapest. 1998: 293–298.http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf11084.pdf. [2016. január 15.] Eredeti megjelenés: BUKSZ, 1995. nyár,232–234.
[5] Gal, Susan 2006: Minorities, migration and multilingualism: Language ideologies in Europe. In P. Stevenson & Mar-Molinaro, eds., Language Ideologies, Practices and Policies: Language and the Future of Europe . London:Palgrave. http://www.lang.soton.ac.uk/lipp/restricted/LIPP_Gal.pdf
[6] Lanstyák István 1995. A magyar nyelv központjai. Magyar Tudomány, 1995. 10. sz. 1170–1185)
[7] Lanstyák István 1996. Gondolatok a nyelvek többközpontúságáról (Különös tekintettel a magyar nyelv Kárpát-medencei sorsára). http://www.jamk.hu/ujforras/960603.htm [2016. január 15.]
[8] MNSZ. Magyar Nemzeti Szövegtár. http://corpus.nytud.hu/mnsz/ [2016. január 15.]
[9] Muhr, Rudolf 2012: Linguistic dominance and non-dominance in pluricentric languages: A typology. In: Rudolf Muhr(ed.) (2012): Non-dominant Varieties of pluricentric Languages. Getting the Picture. In memory of Michael Clyne.Wien et. al., Peter Lang Verlag. p. 23–48.
[10] Pete István 1988. A magyar nyelv állami változatai (Kárpátukrán változat). In: Kiss Jenő–Szűts László (szerk.): Amagyar nyelv rétegződése. I–II. köt., 779–789. Budapest, Akadémiai Kiadó.
[11] Rabec István 2005. Titkos magyarok. A nyelvvesztés és identitásvesztés összefüggései. In: Vörös Ferenc szerk.:Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Budapest–Nyitra–Somorja: Magyar Nyelvtudományi Társaság–Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara–Fórum Kisebbségkutató Intézet, 49–55.
[12] Rabec István 2012. A nyelvleépülés vizsgálata szlovákiai fiatalok körében. Doktori disszertáció. Budapest: ELTEBTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.
[13] Szilágyi N. Sándor: A magyar nyelv a Magyarországgal szomszédos országokban. In: Fedinec Csilla (szerk.)Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság KülföldönElnöki Bizottság, Budapest, 2008: 105–117.
[14] Termini. Termini Kutatóhálózat. http://ht.nytud.hu/ [2016. január 15.]
[15] Vančo Ildikó 2014a. A magyar nyelvtan tanításának tantervi követelményrendszere Szlovákiában. In: Vančo Ildikó–Kozmács István (szerk.) A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején. Nyitra: KonstantinFilozófus Egyetem, 77–99.
[16] Vančo Ildikó 2014b. A szlovákiai magyar nyelvtantanítás kihívásai. In: Vančo Ildikó–Kozmács István (szerk.) Akisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, 13–16.Copyright (c) 2020 Gradus